logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

Davranış Odaklı Güvenlik

Davranış Odaklı Güvenlik

DAVRANIŞ TEMELLİ GÜVENLİK

İş sağlığı ve iş güvenliği kural ve alışkanlıklarına yönelik davranış şekilleri ve insan üzerindeki birtakım etkileri günlük yaşantımızdaki etkilere göre biraz farklılık gösterir. Çünkü çalışanların işyerinde gösterdikleri değer ve tutumlar çok farklıdır. Bu durumda ancak güvenlikle ilgili olarak dışa vurdukları davranışlarını görebiliriz. Çalışanların bu durumu izlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. İşte bu izlenebilir ve ölçülebilir davranışlar da bir değişiklik oluşturmak için değişikliği teşvik ederek güvenli çalışmaya yönelik tutumlar oluşturmamız gerekecektir. İDEAL İSG işte burada bu konuda katkı sağlamaktadır. Peki bu nasıl sağlanacaktır?

Çalışanları güvenli ve sağlıklı bir çalışmayı sağlayacak şekilde davranmaya motive edecek planlı ve organize bir yaklaşım gerekmektedir. Bireyleri performans göstermeye motive etmek için yıllardır kullanılan yaklaşımlar, güvenli davranışı elde etmek için de uygulanabilir. Çalışanların katılımı ile kendilerinden neler beklendiği açık olarak bilgilendirilmelidir. Bu sürece kendilerinin de katılımının sağlanması son derece önemlidir. Çalışanların kendileri hakkında alınacak kararlarda katkı vermeleri motivasyon sağlamada pek çok çalışmada başarı sağladığını göstermiştir.

Çalışanlar işyerindeki sağlık ve güvenlik kurallarına uygun davranış sergilemenin sonuçlarını bilmedikleri takdirde neden uyum sağlama gerekliliğini bilmeyeceklerdir. Çalışanlar doğal olarak sağlık ve güvenlik açısından olumsuz etkilenmek istemeyeceklerdir. Ancak sağlık ve güvenliği etkileyecek birtakım faktörler vardır. Çalışanlar sağlık ve güvenlik davranışlarını uygulayıp uygulamama konusunda işten çıkarılma baskısı ya da akran baskısı arasında kalarak kendileri bu konu da karar verebilirler. Sonuçların ciddiyeti ve uygulamalar çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine verilen değeri belirleyecektir.

Sonuçlar, iş sağlığı ve güvenliği performansının güçlü belirleyicileri olmasına rağmen, nadiren yalnızca olumsuz bir faktörle performans elde edilebilir. Hepimizin bize nihai bir sonuç sağlayan bir yolu veya yönü olmalıdır. Çalışanlar için, en güçlü olumlu motivasyon kaynakları hedeflerdir. Bu nedenle, kuruluşun etkili bir sağlık ve güvenlik hedeflerine sahip olması gerekir. İşte bu hedeflere ulaşmada İDEAL İSG tecrübesi ile destek olarak diğer hedefleri de formüle edip üzerinde çalışma yapacaktır. Tabi ki bu hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir. Sağlık ve Güvenlik hedefleri, kuruluşun üretim hedefleriyle aynı olumlu sonuçlara götürebilmelidir. Çalışanların performanslarını gösteren bir izleme sisteminin varlığının bilinmesine karşılık çalışanın daha çok doğru yapılan bir iş karşılığında tanınıyor veya biliniyor olması daha çok önem kazanmaktadır. Dolaysıyla çalışanların bir başkasından işi sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerine getirdiklerini ve bunun bilindiği ve takdir edildiğini duymaları gerekir. Çalışan görevi güvenli bir şekilde yaparsa ve bu güvenli performansa dikkat çekerseniz, çalışanın görevi aynı güvenli şekilde tekrarlaması daha olasıdır. İşte saha denetçilerinin, amirlerinde bu aşamada takdir ve ödül mekanizmasını devreye sokmaları gerekir. Buna olumlu, pozitif pekiştirme diyebiliriz. Çalışanları motive etmek için bahsedilen planla birlikte, bir kaza önleme programı veya sistemi uygulanıyorsa bu çalışanlar için de bir ödül veya teşvik edici bir sistem olarak kabul edilmelidir. Çalışanları başarılı bir şekilde motive etmek için motivasyonel bir programın bileşenleri planlanıp, değerlendirilmeli, uygulanıp, gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir.

Bu işleyişin temel felsefesinde önemli rol oynayıcılar ise birinci dereceden yöneticiler/amirlerdir. Böyle bir sağlık ve güvenlik programının başarısının veya başarısızlığının, güvenlik iletişimi, güvenlik eğitimi, güvenlik uygulaması, güvenlik kültürünün oluşturulması ve desteklenmesi sürecinde birinci basamak yönetici/amir ve çalışanların sağlık ve güvenlik programlarına olan bağlılıkta yattığıdır. Çalışanlara sağlık ve güvenlikle ilgili ilk bilgiler bu birinci derece amirler tarafından verilir. Motivasyonel planlamanın başarılı olması içinde bu amirlerin bu konuda yeterli eğitimlere sahip olmaları, orta ve üst düzey yöneticilerden de destek görmeleri gerekmektedir. Bir işyerinde planlama yapmak, çalışanları yönlendirmek ve kontrol etmek yönetsel önem kazanırken, çalışanları motive etme işleri de kritik bir öneme sahiptir. Çalışanların bu çabaların sonucunda da üst yöneticiler ve denetçiler yönetim performanslarını da artırmış olurlar. Amirlerin görünür tarafları ve davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkilerinin anlaşılması gerekir. Genel olarak, çalışanlar yöneticilerin istediği şeylerin aynısını ve ayrıca saygı, başarı hissi ve kişisel gelişimde isterler.

Çalışanları motive etme şansını artırmak için, amirler ve denetçiler çalışanları kuruluşta neler olup bittiği hakkında bilgilendirmelidir. Çalışanların verilen bu bilgiler karşısında güven duymaları memnuniyet yaratacaktır. Ayrıca onları yakından tanımak için zaman ayrılmalı ve aktif bir dinleyici olarak söylediklerine önem verilmelidir. Amirlerin ve saha denetçilerinin çalışanların endişelerine ve şikayetlerine değer vermelidir. Çalışanları doğrudan etkileyen karar aşamalarında onlara esneklik tanımalı ve sağlamalıdır. Bu, kuruluşa olan kişisel bağlılıklarını ve işleri üzerindeki kontrol duygularını artıracaktır. Belirlenen hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışanları hedef belirleme sürecine dahil edilmesi çok fayda sağlayacaktır. Eğer çalışanların yaptıkları işlerin örgütsel hedeflerle nasıl ilişkili olduğunu bilmelerini sağlanırsa, verdikleri çabalarının önemli olduğunu ve sürece katkıda bulunduklarını hissedebileceklerdir. Amirler ve saha denetçileri sık sık geri bildirimler yapmalıdır. Çünkü çalışanlar kendi haklarında yapılacak olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri duymak isterler. Çalışanlar için bu motivasyonel bir kaynaktır.

Çalışanlar amirlerinin verdiği tavsiye, öneri ve rehberlik kapsamında hedeflerine ulaşmak isterler ve sonucunda da bunun ödülünü almak isteyeceklerdir. Çalışanların takdir ve ödüllendirilmesi yapılmalıdır. Amir ve denetçilerin beklediği saygının aynısı çalışanlara göstermekten kaçınmayın çünkü başarının altında güvenilirliği büyük ölçüde gösterdiği ve aldığı saygıya dayanır.

Bir kuruluş, sağlık ve güvenlik performansını motive etmek için aşırı çalışmalara gidebilir, ancak insanların bazı temel özelliklerine dikkat edilmezse, kuruluş iyi bir motivasyonel ortam geliştirmede başarılı olamaz. İnsanlarla çalışırken göz önünde bulundurulması gereken temel ilkelerin oluşturulmasında İDEAL İSG yapılacak çalıştaylar ile gelişime katkı sağlayacaktır.

Tüm çalışanların görevlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için motive olmalarını sağlamak her zaman bir hedef olmuştur, ancak bu hedefe tüm güvenlik önlemleri alındığında, uygulanabilir tüm korumalar sağlandığında, tüm tehlikeler ortadan kaldırıldığında veya kontrol edildiğinde, sağlık ve güvenlik etkin bir şekilde yönetildiğinde ve işgücünü mümkün olan en iyi şekilde koruyan bir yapı olduğunda ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

No Comments

Post A Comment